مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت دوم : معنای ولی

— هرچند معتقدیم درباره ی غدیر کم کاری کرده ایم ولی اگر هزار برابر عاشورا درباره ی غدیر کار کرده بودیم چون منکرین غدیر بنا دارند موضوع غدیر را منکر شوند باز هم انکار می کردند.

— “موضوع غدیر” بیعت از همه برای رعایت حق ائمه در حکومت بر دنیاست .

— منکرین غدیر واژه ولی را که در جمله ی “من کنت مولاه فهذا علی مولاه” آمده به دوست – نه سرپرست معنا می کنند این در حالیست که عمر درباره ی حکومتی که ابوبکر و خودش پس از پیامبر بعهده گرفتند دقیقا از واژه ی “ولی” استفاده کرده است .

— در صحیح مسلم نقل شده که عمر عقیده ی حضرت علی علیه السلام را درباره ی خودش و ابوبکر که “دروغگو” — “گنهکار” — “بی وفا” و “خائن” هستند بعنوان گلایه بحضرت گفت و در دنباله آمده که حضرت علی تایید کردند که چنین نظری دارند !!!( قابل توجه کسانی که معتقدند آنچه درباره ی اختلاف بین حضرت علی علیه السلام و ابوبکر و عمر در موضوع غصب خلافت گفته می شود نظر آخوندهای زمان صفویه به بعد است که برسر زبانها انداخته اند و خود حضرت با حکومت ابوبکر و عمر و کارهایشان مخالف نبوده اند .)