پاسخ های کوبنده قسمت دوم

معنای ولی

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر