پاسخ های کوبنده قسمت سیزدهم

چون قافیه تنگ آید

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر