مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

موضوع قسمت سیزدهم : چون قافیه تنگ آید…..

— هدف منکرین غدیر از انکار موضوع غدیر مسئله امامت است ، چون اگر امامت ائمه را قبول کنند بساط سقیفه جمع می شود باین خاطر با اینکه دلایل بسیار زیادی بر اثبات امامت ائمه در کتبشان موجود است بهرنحوی از پذیرش موضوع امامت طفره میروند.

— یکی از چالشهای منکرین غدیر روایاتی است که از وجود ۱۲ امام پس از پیامبر نام می برد و اگر در این باره از آنها زیاد پرس و جو شود پرت و پلا می گویند.

— روایتی ناب از یکی از کتب منکرین غدیر که نام ۱۲ امام شیعیان بصراحت در آن نام برده شده است .