پاسخ های کوبنده قسمت دوازدهم

نمونه ای از مخالفتهای اصحاب سقیفه

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر