مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت دوازدهم : نمونه ی مخالفتهای اصحاب باسقیفه

— اگر فرض را بر صحت ادعای منکرین غدیر بگیریم ( که امیرالمومنین اصلا با تشکیل سقیفه مخالف نبودند و این ادعای آخوندها ی این زمان است) از منکرین غدیر باید پرسید پس چرا برخی از مهاجرین و انصار از حق خلافت امیرالمومنین دفاع کردند و مخالفتشان را با سقیفه ابراز کردند ؟ !!

— مدارک و شواهدی در کتب منکرین غدیر است مبنی بر اعتراض مهاجرین و انصار با سقیفه که مطالبی علیه آنچه در سقیفه اتفاق افتاد ابراز کردند!!!

— برخی از اصحاب از غدیر دفاع کردند نمونه هائی از کتب غدیر ذکر شده که حق خلافت را به امیرالمومنین داده اند و به تشکیل سقیفه اعتراض کردند‌.

— این اعتراض به سقیفه حتی از زبان عمر در کتاب صحیح بخاری هم ذکر شده است.

— در کتب منکرین غدیر بصراحت نحوه ی بیعت گرفتن از مردم مدینه که با ضرب و زور و کمک از قبیله ی اسلم بود از زبان عمر نقل شده است.