چرا توجه به حق امام در اولویت است ؟

اگر محور در ظهورخواهی دفع ظلم و جلب منافعی که در ظهور نصیبمان میشود باشد با توجه به اینکه نیازهای افراد و نیز مشکلاتی که مردم دارند نسبی است کسانی که مشکلات و نیازشان بنحوی حل شود چون دردشان تسکین یافته انگیزه ای برای ظهورخواهی نخواهند داشت ( یک علتی که هم اکنون عموم شیعیان یکپارچه ظهور را نمی خواهند همین است)

ولی اگر محور را حقی که از امام غصب شده قرار دهیم واکنش هر وجدانی برگشت حق به صاحب حق خواهد بود ( زودتر نتیجه می دهد)