بررسی نحوه گریز منکرین غدیر از پذیرش ولایت امیر المومنین علیه السلام ( ۵ ) 

 آیا پاسخ به سوالات باید توسط قرآن باشد ؟
چرا منکرین غدیر بوسیله روایات خودشان پاسخ سوالات را میگویند ؟