فایل صوتی

چرا میگوئیم کلید ظهور در خطبه ی غدیر است؟
(۲۵:۲۹ دقیقه)

سوال :

— از کجای خطبه ی غدیر میگوئید “اجتماع قلوب در وفای بعهد امام” راهکار ظهور است؟

در حالیکه خطبه ی غدیر مملو از مطالب اعتقادی است اگر شیعیان مطالب اعتقادی که در خطبه غدیر است را فرا بگیرند برای برون رفت از غیبت کافیست.