کلیپ تصویری طرح مبلغین غدیر (۲)

ایجاد انگیزه برای شیعیان با توضیح محتوای خطبه ی غدیر ممکن است.

چارچوبه ی اصلی خطبه ی غدیر چیست؟
———————————

سوال ماه دوم (صفر )

چارچوبه ی اصلی خطبه ی غدیر چیست ؟ هریک را مختصرا توضیح دهید.
—————————-