شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۷ ) 

دراین کلیپ ، خلاصه ای از ۵ موردی که امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره در بخش هشتم پس از ذکر ۱۰ فضیلت از اولین بخش فضائل امام نتیجه گیری کردند که امام در این ۵ مورد ، در ارتباط با منِ مخلوق نسبت به خدا تطبیق میکند ، و همین ۵ مورد نقطه افتراق ما با منکرین غدیر هست به این ترتیب می باشد ؛
من والاکم فقد والی الله ، ومن عاداکم فقد عادالله ، من احبّکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله ، و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله .
– در بخش نهم (که البته تقسیم بندی مال ماست) ، امام هادی علیه السلام بخش دوم فضائل امام را که شامل ۷ فضیلت است بیان میفرمایند .
انچه در بخش نهم اهمیت دارد این است که این فضائلِ امام در قرآن هست و در زیارت جامعه کبیره از ، انتم الصراط الاقوم…. ، شروع و تا …والباب المبتلی به الناس می باشد.
– در این بخش امام هادی علیه السلام فضائل امام را بصورت صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه بیان فرموده اند که ما بدانیم که آنچه خدا در قرآن بیان فرموده است ، امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره تفسیرش را ( امام ) بیان فرموده اند . یعنی قوام صراط مستقیم ، امام است ، گواهان در دنیا و شفیعان در آخرت امام است و آن رحمتی که در قرآن بیان شده امام است ….
– چرا امام هادی علیه السلام فضائلی را که به تعبیر ما در بخش نهم زیارت جامعه کبیره فرمودند، در ادامه آن ۱۰ فضیلت در بخش هشتم بیان نفرمودند ؟
– امام هادی علیه السلام پس از تفسیر آیاتی که صفات و فضائل امام را بیان میکند ، نتایجی را برای تطبیق امام با خدا میگیرند که از مَن اتاکم نجا …شروع وتا….بقوله تحکمون خاتمه می یابد . و همه این موارد با خواست خداست که امام با خدا تطبیق میکند .
– اگر خدا نمیخواست که امام در ردیف پیامبر و خدا قرار بگیرد و این کار را برای ما شرک میدانست ، چرا در قرآن آورده است که (اطیعوالله واطیعوالرسول و اولوالامرمنکم)؟
و چرا پیغمبراکرم در خطبه غدیر مقام ولایت را در آن حدّ بالا بردند که کسی را که منکر ولایت هست ، توبه اش را قبول نمی دانند ، آنچنانکه کسی که مقام نبوّت رانپذیرد و آنچنانکه کسی خدا را قبول نداشته باشد و توبه اش قطعاً پذیرفته نمیشود ؟
– بافرمایشات امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره ، ما باید چگونه اعتقادی به امام داشته باشیم ؟ و امام را در چه مواردی که خدا خواسته با خدا تطبیق بدهیم ؟