بررسی راهکارهای ظهوردر روایات معصومین صلوات الله علیهم (۶)

 

کسب هر صفت خوب = نزدیک شدن به ظهور