شاهدی از قرآن برای اثبات مطالب توقیع

تفاوت معنای ملاقات و مشاهده در توقیع

“مشاهده “ در توقیع به معنای ظهور است

Go to Top