برای تبلیغ امام زمان علیه السلام همه ی ما رسانه شویم.