سوال:

در بخشی از مطالب قبلی گفته شد لازم نیست شیعیان برای تحقق ” وفای بعهد امام علیه السلام” عمل صالح انجام دهند , سؤالم اینست که یعنی پس برای تحقق وفای بعهد عمل ناصالح انجام دهند؟

پاسخ :

بنظر ما عمل صالح عملی پاک است که از سالکی که تزکیه نفس کرده صادر می شود ودر آنجا منظورمان این بود که لازم نیست برای وفای به عهد امام علیه السلام همه ی شیعیان ” تزکیه نفس” کنند بلکه همین مقدار که “قلبا” بخواهند و “عمداً” فکر و عقیده و عملی که مخالف با فرموده ی امام علیه السلام است را انتخاب نکنند وفای به عهد امام علیه السلام محقق شده است.