ارتباط بین دعا برای فرج و توقیع

سوال و پاسخ

گفتگو با جناب آقای مهندس فرنام مهر

 چرا دعا برای ظهور اگر با انگیزه ی منفعت طلبی باشد در تحقق ظهور موثر نیست؟