اعتراف مفتی بزرگ اهل سنت شیخ کبیسی :

“دنیا در انتظار رهبری از اهل بیت علیهم السلام از فرزندان امام صادق و باقر علیهما السلام ، ظهور او را نزدیک میبینم.”