موضوع : توضیحی درباره ی این فراز :

اُشهداللهَ و اُشهدکم.
— شروع غیبت امام زمان علیه السلام با جهل به معصومین علیهم السلام شروع شد و پایانش با معرفت به آنها انجام خواهد شد .
— بخش اول زیارت جامعه کبیره دادن معرفت امام است تا جائی که بتوانیم بفهمیم :

اعتقاد به امام معادل اعتقاد به خداست.