سوال :

با توجه به اینکه میگوییم ۳۱۳ نفر یار حضرت همیشه آماده هستن ، آیا ما هم میتوانیم امید داشته باشیم که جزء ایشان باشیم ؟
چون قاعدتا بخاطر مرگ ایشان هم جایگزین میشوند ، مگر که اینطور نباشد.

 پاسخ :

علت طرح سوال اینست که تصور شده لقب” یاوران حضرت” تنها افرادی را در بر می گیرد که هنگامه ی ظهور همراه حضرتند و به یاریشان می شتابند، درحالی که “یاوریِ حضرت”، بمعنای حقیقی، شاملِ فقط “زمان ظهور” نمی شود، از بعد از غیبتِ حضرت تاکنون واز حالا به بعد، می شده و می شود جزو “یاوران”، همان ۳۱۳ نفر شد، نباید پنداشت که اگر کسی خصوصیات ۳۱۳ نفر را کسب کرد ولی تا زنده هست ظهور نشد واو مُرد، چیزی را از دست داده یا از صفات خوبش کم می شود و دیگر جزو “یاوران” محسوب نمی شود، بله، پس میتوان امید داشت که جزو ۳۱۳ نفر شویم، از آینده خبر نداریم، چه بسا، ان شاءالله ظهور شود و ما که، ان شاءالله، جزو ۳۱۳ نفرِ این زمان شده ایم بوظیفه ی ” یاوری درظهور” هم عمل کنیم واگر زبانم لال، ظهور نشد، تا زنده ایم، بوظایفِ “یاوری که در زمان غیبت”برعهده داریم عمل خواهیم کرد، خب باید آنقدر کار کرد و بنحوی کوشید که خداوند اذن ظهور دهد.
بنظر بنده, روایتی که در آن اسامیِ ۳۱۳ نفر را ذکر کرده اند وآن اسامی خیلی هم با اسامی زمانِ ما جور در نمی آید، مربوط به افرادی است که در آن تقدیرِ اولیه ای که خداوند برای ظهور تعیین کرده بود قرار بود از”یاورانِ زمانِ ظهور” باشند.