برسی نحوه گریز منکرین غدیر از پذیرش ولایت امیرالمومنین علیه السلام ( ۸ )
 تبلیغ غدیر و ولایت امیر المومنین علیه السلام برای شیعیان وظیفه است .