ختم خطبه ی غدیر

— سزاوار است هرشیعه ای مکررا خطبه ی غدیر را بخواند چرا که خطبه ی غدیر قانون اساسی شیعه و پشتوانه ی اعتقادی و عملی شیعه است .

— تکیه گاه همه ی فرازهای خطبه ی غدیر آیاتی از قرآنست که پیامبر برای مطالبی که فرمودند به آن استناد کردند ؛ تکیه گاه شیعیان نیز همان خطبه ی غدیری است که پشتوانه ی فرازهایش قرآن است.

— طولانی ترین سخنرانی که یادگار پیامبر است و تاریخ ماندگاری اش تا قیامت است خطبه ی غدیر است و لازمست به فرازها و معانی اش بیشتر توجه شود.

مناسب برای جلسات ختم خطبه ی غدیر.