کلیپ تصویری راهکار برون رفت از غیبت (۲۶)

ذکر ۷ آیه از قرآن (بعنوان نمونه) که خداوند با بدست گرفتن حکومت توسط امام زمان علیه السلام وعده ی ظهور میدهد.

— اگر بخواهیم در صراط مستقیم باشیم یعنی فکرمان با قرآن و اهل بیت تنظیم شود باید طوری شویم که وقتی به اسم ظهور می رسیم بیاد همان چیزی بیفتیم که خدا در قرآن فرموده است نه آن چیزی که خودمان فکرمان را روی آن تنظیم کرده ایم.

— برای برون رفت از غیبت لازمست فکرمان را آنچنان دستکاری کنیم تا با قرآن تنظیم شود که وقتی از ظهور اسم برده می شود یاد حقی که در حکومت بر دنیا دارند بیفتیم نه یاد خود و رفع مشکلات خود ( محوریت را از خود به امام تغییر دهیم)