شاهدی از قرآن برای اثبات مطالب توقیع

ذکر جریان طالوت و جالوت که در سخنرانی جناب حجه الاسلام ضیائی به آن اشاره شد با استناد به آیات قرآن و روایات.