باسمه تعالی
کلیپ تصویری روز نهم ربیع .
(۱۱:۴۰دقیقه)

موضوع : قرعه کشی ۲ مسابقه ( ۱ – میزان تاثیرگذاری ولایت امیرالمومنین قبل از این دنیا ، در این دنیا و بعد از این دنیا ۲ – علت و نحوه ی تشکیل سقیفه)

برندگان :
۱ – مسابقه ی ۱ : آقای محمد صفائی
۲ – مسابقه ی ۲ : آقای رستگار