شرح و توضیح توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید (قسمت دوم)

الف : نامه های حضرت به شیخ مفید برای شیعیان مفید است.

ب : در صدور نامه از طرف امام زمان به شیخ مفید شک نکنیم

— نکات مهمی در سخنان امام زمان به شیعیان – بویژه در ۲ توقیع حضرت به شیخ مفید است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد .

— اگر بدانیم فرمایشی که امام زمان علیه السلام به شیخ مفید فرموده اند در راستای رفع مشکلاتی است که قرنهاست گریبانگیر شیعیان شده است ولی شیعیان تاکنون به آنها توجه و دقت نکرده اند باید بما چه بگویند؟