شرح موضوعی خطبه غدیر  (۶)

توضیحی درباره ی تفکیک موضوعات خطبه ی غدیر

پاسخ به برخی شبهات مطرح شده درباره ی غدیر:

آیا می شود احتمال داد پیامبر در ماموریتی که برای اعلام خلافت امیرالمومنین داشتند کوتاهی کردند؟

چرا پیامبر موضوع اعلام خلافت امیرالمومنین را در میان همه مسلمینی که در عرفه بودند اعلام نکردند؟