مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت نهم : انتقاد از اولی و دومی و سومی

امیرالمومنین صلوات الله علیه پس از مرگ عثمان که با اصرار مردم خلیفه شدند در خطابه ای از هریک از اولی و دومی و سومی انتقادهای بجا و مستدلی کردند ( در خطبه ی سوم نهج البلاغه بنام خطبه شقشقیه آمده است)

این مطلب را باین خاطر ذکر می کنیم که ثابت کنیم آنچنانکه منکرین غدیر ادعا می کنند آن حضرت با غاصبین حقشان موافق نبوده اند و مخالفتشان را نسبت به هریک ابراز کرده اند.