مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت چهاردهم : شاهدان غدیر 

 آیا شواهدی هستند که بر “موضوع غدیر” شهادت داده باشند؟
— اولین شاهدی که بر موضوع غدیر داریم خود ابوبکر است .
— دومین نفر عمران بن حصین است.
— نفر سوم اسامه بن زید است که پاسخ کوبنده ای به ابوبکر داد هنگامی که او را به بیعت با خود فرخواند.
— نفر بعدی ابن عباس است که برموضوع غدیر شهادت داده است .
— شاهد بعدی ابی بن کعب کاتب قرآنست که خطاب به مهاجرین و انصار خطابه ای خواند و آنها را به یادآوری بیعت در غدیر فراخواند.
— امیرالمومنین صلوات الله علیه پس از ۲۵ سال خانه نشینی و بعد از مرگ عثمان که مردم حضرت را بعنوان خلیفه انتخاب کردند در اولین جمعه مردم را در میدان رحبه ی کوفه جمع کردند و از آنها خواستند تا شاهدان – بلند شوند و به موضوع غدیر ( خلافت بلافصل امیرالمومنین و ائمه پس از پیامبر) شهادت دهند – در یکی از کتب منکرین غدیر است که عده ای بلند شدند و به موضوع غدیر شهادت دادند و زیدبن ارقم که از شهادت سرپیچی کرد حضرت او را نفرین کردند و او بعد از آن کور شد .