پاسخ های کوبنده قسمت چهاردهم

شاهدان غدیر

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر