کلیپ تصویری : پاسخی به منکرین غدیر (۲۳)

موضوع : پیروزی بر منکرین غدیر با حدیث ثقلین

— حدیث ثقلین بین فریقین ، متواتر و غیر قابل انکار است.

— بوسیله ی حدیث ثقلین همتا بودن علم و عصمت معصومین با قرآن ثابت می شود.

— در مقابل منکرین غدیر برای اثبات موضوع امامت و شان و مقامشان از حدیث ثقلین استفاده کنیم .