کلیپ تصویری : چه کنیم که وفای بعهد امام عملی شود؟

 

— اگر از همان اول ، همانطور که وقتی واژه ی نماز بکار میرود همه می فهمند برای انجامش چه باید بکنند جمله ی “وفای بعهد امام” بدرستی تبیین میشد همه میدانستند چه موضعی باید در مقابل امام بگیرند و طبعا بی وفائی بعهد امام صورت نمی پذیرفت و در نتیجه سقیفه بوجود نمی آمد.

— کنار گذاشته شدن ائمه و نیز غیبت امام عصر ارواحنافداه ناشی از اینست که شیعیان به معنا و مفهوم “وفای بعهد امام” که لزوم آن در بسیاری از روایات تاکید و توصیه شده توجهی نکرده اند و لذا موضع و دیدگاهشان نسبت به ائمه در جهت وفای بعهد امام نبوده است.

— لازم نیست برای تحقق وفای بعد امام کار عملی انجام دهیم بلکه انگیزه ی اعمال که قلب و نیت است وقتی در جهت امام قرار گیرد هررررکاری که انسان بعد از آن انجام دهد مصداق وفای بعهد امام است ، یعنی مثلا وقتی دعا برای ظهور می کند جز فرَج و گشایش برای اهل بیت را در نظر ندارد ، به تعبیری وفای بعهد امام تعیین مسیر قلب است قبل از انجام هر عملی ( شبیه تعیین مسیر راننده قبل از رسیدن به تقاطع)